|  | 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Đa dạng sinh học vùng cửa sông ven biển Tiên Yên – Đầm Hà, Quảng Ninh và Vấn đề Bảo tồn

[:vi]


Hoàng Văn Thắng, Phạm Việt Hùng

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Mở đầu 

Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam được đánh giá là rất phong phú, có tính đa dạng sinh học cao và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy vậy, hiện nay với nhiều nguyên nhân khác nhau các hệ sinh thái đất ngập nước (HST ĐNN) Việt Nam đang bị suy thoái nghiêm trọng. Trong những năm qua, các nghiên cứu về ĐNN đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Một số kết quả mới được khuyến nghị là cách tiếp cận sử dụng bền vững đa dạng sinh học (ĐDSH) và quản lý có sự tham gia của cộng đồng, bước đầu áp dụng đạt kết quả tốt.

[:en]


Hoàng Văn Thắng, Phạm Việt Hùng

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Mở đầu 

Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam được đánh giá là rất phong phú, có tính đa dạng sinh học cao và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy vậy, hiện nay với nhiều nguyên nhân khác nhau các hệ sinh thái đất ngập nước (HST ĐNN) Việt Nam đang bị suy thoái nghiêm trọng. Trong những năm qua, các nghiên cứu về ĐNN đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Một số kết quả mới được khuyến nghị là cách tiếp cận sử dụng bền vững đa dạng sinh học (ĐDSH) và quản lý có sự tham gia của cộng đồng, bước đầu áp dụng đạt kết quả tốt.

[:][:vi]

Rừng ngập mặn (RNM) Việt Nam nói chung, của khu vực miền Đông Quảng Ninh (Tiên Yên và Đầm Hà) nói riêng, có ý nghĩa rất lớn về mặt môi trường, sinh thái và kinh tế, xã hội. Các nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ rõ sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái RNM với nhiều quần xã và loài khác nhau. Ngoài ra, RNM còn có giá trị to lớn về phòng hộ ven biển chắn sóng, gió bão và lũ lụt, xói mòn, bảo vệ nguồn hải sản vùng Đông Bắc của đất nước và cuộc sống của người dân ven biển, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Tuy nhiên, RNM tại khu vực này đang chịu sức ép rất lớn từ các hoạt động phát triển và sự gia tăng dân số, quản lý và bảo tồn không hiệu quả.

Vùng cửa sông ven biển Đông Hải – Tiên Yên và Đại Bình – Đầm Hà,Quảng Ninh có các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù với các cánh rừng ngập mặn còn khá tốt cùng với các bãi triều và bãi bùn ven sông. Bên cạnh đó, khu vực này còn có các đồi núi thấp cùng với những vườn nhà… là các sinh cảnh phù hợp cho nhiều loài động, thực vật sinh sống kể cả các loài di cư. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một nghiên cứu tổng thể nào về khu hệ động, thực vật cũng như các hệ sinh thái của khu vực. Vì vậy, việc điều tra, khảo sát và đánh giá tính đa dạng sinh học của các loài cũng như các hệ sinh thái tại đây, đồng thời đánh giá được hiện trạng của chúng là vô cùng cấp thiết trong việc đề xuất cũng như áp dụng các giải pháp quản lý bảo tồn một cách có hiệu quả.

Báo cáo này là kết quả nghiên cứu được triển khai trong khuôn khổ Nhiệm vụ Nhà nước về bảo vệ môi trường “Triển khai áp dụng và hoàn thiện mô hình quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng phục vụ phát triển bền vững vùng cửa sông, ven biển xã Đông Hải – huyện Tiên Yên và xã Đại Bình – huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện từ năm 2008 đến 2009. 

Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010 

[:en]

Rừng ngập mặn (RNM) Việt Nam nói chung, của khu vực miền Đông Quảng Ninh (Tiên Yên và Đầm Hà) nói riêng, có ý nghĩa rất lớn về mặt môi trường, sinh thái và kinh tế, xã hội. Các nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ rõ sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái RNM với nhiều quần xã và loài khác nhau. Ngoài ra, RNM còn có giá trị to lớn về phòng hộ ven biển chắn sóng, gió bão và lũ lụt, xói mòn, bảo vệ nguồn hải sản vùng Đông Bắc của đất nước và cuộc sống của người dân ven biển, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Tuy nhiên, RNM tại khu vực này đang chịu sức ép rất lớn từ các hoạt động phát triển và sự gia tăng dân số, quản lý và bảo tồn không hiệu quả.

Vùng cửa sông ven biển Đông Hải – Tiên Yên và Đại Bình – Đầm Hà,Quảng Ninh có các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù với các cánh rừng ngập mặn còn khá tốt cùng với các bãi triều và bãi bùn ven sông. Bên cạnh đó, khu vực này còn có các đồi núi thấp cùng với những vườn nhà… là các sinh cảnh phù hợp cho nhiều loài động, thực vật sinh sống kể cả các loài di cư. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một nghiên cứu tổng thể nào về khu hệ động, thực vật cũng như các hệ sinh thái của khu vực. Vì vậy, việc điều tra, khảo sát và đánh giá tính đa dạng sinh học của các loài cũng như các hệ sinh thái tại đây, đồng thời đánh giá được hiện trạng của chúng là vô cùng cấp thiết trong việc đề xuất cũng như áp dụng các giải pháp quản lý bảo tồn một cách có hiệu quả.

Báo cáo này là kết quả nghiên cứu được triển khai trong khuôn khổ Nhiệm vụ Nhà nước về bảo vệ môi trường “Triển khai áp dụng và hoàn thiện mô hình quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng phục vụ phát triển bền vững vùng cửa sông, ven biển xã Đông Hải – huyện Tiên Yên và xã Đại Bình – huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện từ năm 2008 đến 2009. 

Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010 

[:]

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website