|  | 

ẨN PHẨM XUẤT BẢN

Phục hồi Hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bổi cảnh Biến đổi khí hậu

[:vi]

Tên

Phục hồi Hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bổi cảnh Biến đổi khí hậu

Thể loại

Tài liệu hội thảo chuyên đề 

Nhà xuất bản

nhà xuất bản Nông nghiệp

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt nội dung

Tập hợp các báo cáo chuyên đề về phục hồi  hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biển đổi khí hậu tại tineh Thừa Thiên Huế.


 


 

[:en]

Tên

Phục hồi Hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bổi cảnh Biến đổi khí hậu

Thể loại

Tài liệu hội thảo chuyên đề

Nhà xuất bản

nhà xuất bản Nông nghiệp

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt nội dung

Tập hợp các báo cáo chuyên đề về phục hồi  hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biển đổi khí hậu tại tineh Thừa Thiên Huế.

 [:]

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website