Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam; trường hợp nghiên cứu “dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương”


THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Chính

2.      Giới tính: Nam

3.      Ngày sinh: 02/12/1974

4.      Nơi sinh: Yên Sơn, Tuyên Quang.

5.      Quyết định công nhận học viên số: 5346/QĐ-SĐH ngày 27/10/2008 của Giám đốc ĐHQGHN

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7.      Tên  đề tài luận văn: Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam; trường hợp nghiên cứu “dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương”.

8.      

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9.      Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Hoàng Văn Thắng

11. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu của luận văn:

         Tổng quan nghiên cứu về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển ở Việt Nam.

         Nghiên cứu về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

         Một số kết quả nghiên cứu về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển của dự án “đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương” (về: lượng giá; quá trình ra quyết định; quyền lực).

12. Khả  năng ứng dụng trong thực tiễn:

Làm cơ sở để thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển “một lĩnh vực nghiên cứu còn rất mới tại Việt Nam”

Kết quả nghiên cứu có thể giúp các nhà hoạch định chính sách xem xét cân nhắc  quyết định thực hiện các dự án về xây dựng công trình  giao thông liên quan đến bảo tồn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và mở rộng phạm vi nghiên cứu về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển đối với ngành giao thông. Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách và bảo tồn và phát triển phù hợp.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

Ngày 10  tháng 01  năm 2011

Nguyễn Thanh Chính