Biến động chất lượng môi trường nước và thành phần loài tảo, vi khuẩn lam Hồ Thiền Quang, Hà Nội từ năm 2000 – 2010


Lê Thu Hà, Nguyễn Thùy Liên

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

MỞ ĐẦU

Hồ Thiền Quang là một hồ đẹp giữa lòng Hà Nội. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng, hồ Thiền Quang cũng như một số hồ khác ở Hà Nội đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Với mục tiêu cải tạo nước hồ, cuối năm 2003 theo quyết định số 6835/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội, hồ Thiền Quang đã được nạo vét và làm kè hồ.

 

Sau năm 2003, nhóm tác giả đã thực hiện 2 đề tài nghiên cứu về hồ Hà Nội, đó là đề tài “Áp dụng phương pháp phân tích ma trận trong quan trắc và đánh giá chất lượng nước một số hồ Hà Nội” thực hiện năm 2005 và đề tài “Ứng dụng chương trình phân tích đa biến TWINSPAN trong nghiên cứu mối tương quan giữa chất lượng môi trường nước và mức độ đa dạng sinh học của sinh vật thuỷ sinh một số hồ Hà Nội” thực hiện trong 2 năm 2005 – 2006. Đến năm 2010 nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu về hồ Hà Nội với đề tài “Nghiên cứu sự vận chuyển  kim loại nặng thông qua chuỗi thức ăn  trong hệ sinh thái một số hồ tự nhiên ở Hà Nội”. Kết quả nghiên cứu của các đề tài nói trên là cơ sở dữ liệu để phân tích và đánh giá biến động chất lượng môi trường nước hồ Thiền Quang trong khoảng thời gian 2000 – 2010, ngoài ra còn cho thấy hiệu quả của việc nạo vét và kè hồ đối với chất lượng môi trường nước hồ.

 

 

Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật  

Xem chi tiết: Liên hệ với thư viện CRES