Sách tham khảo Biển đổi khí hậu và đa dạng sinh học

Giới thiệu Hoạt động phát triển của con người được xác định là nhân tố có khả năng góp phần vào biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như khu vực. Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng trở nên rõ rệt, có thể cảm nhận trong vòng vài thập kỷ, hay một đời người. Biểu hiện rõ nhất là …

Đọc thêm

Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Việt Nam nằm ở nhóm các nước đang phát triển, nhưng Đảng và Chính phủ luôn khẳng định một quan điểm khoa học là phát triển nhanh, hiệu quả nhưng phải gắn liền với bền vững. Mục tiêu của phát triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng …

Đọc thêm

CRES 30 xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trung tâm được tổ chức lại theo Quyết định số 269/TCCB ngày 05/8/1995 của Giám đốc ĐHQGHN sau khi sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn …

Đọc thêm

Danh mục các bài báo quốc tế 2010-2014

Minh Le, Thanh V. Nguyen, Ha T. Duong, Ha M. Nguyen, Long D.Dinh, Tuoc Do, Hai D. Nguyen, George Amato, 2014. Discovery of the Roosevelt’s Barking Deer (Muntiacus rooseveltorum) in Vietnam. Conservation Genetic (DOI 10.1007/s10592-014-0581-4).

Đọc thêm

Danh mục các bài báo quốc tế 2006-2010

Truong Quang Hoc, 2010. Ecological – Cultural History of Thang Long Hanoi. Paper presented at the 6th Annual Meeting of Association of Asian Studies. Philadelphia, U.S.A., 25-27/3/2010. Association of Asian Studies. Philadelphia, U.S.A.

Đọc thêm