Danh mục sách xuất bản tiếng Việt năm 2011-2014

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Sổ tay Hướng dẫn sử dụng khôn khéo rừng dừa nước. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước Biến đổi Khí hậu”. NXB Khoa học …

Đọc thêm

Danh mục các sách xuất bản tiếng Việt

Năm 2006 – 2010  Võ Quý và Võ Thanh Sơn (Biên tập), 2010. Phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học. Tài liệu hội thảo tập huấn. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm NC TN&MT), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). NXB Nông nghiệp, Hà …

Đọc thêm