Danh sách dự án trong nước đã thực hiện

 Đánh giá tác động môi trường thủy điện Yali (1999)   Nghiên cứu hệ sinh thái nông nghiệp miền núi Trung du (1990 – 1995) Xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi cho hệ sinh thái đồng bằng bắc bộ (1990 – 1995) Xây dựng mô hình lúa – cá ở vùng trũng đồng bằng Bắc …

Đọc thêm

Danh mục dự án quốc tế đã thực hiện

Phát triển bền vững các sản phẩm ngoài gỗ (2004 – 2006)  Nghiên cứu nguyên nhân sâu xa về kinh tế – xã hội sâu của mất đa dạng sinh học ở 2 vùng sinh thái đặc thù của Việt Nam – Na Hang, Ba Bể và Yok Đôn (1996 – 1997)  Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học …

Đọc thêm