Category: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thông báo về việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản của câu lạc bộ nhà khoa học

“Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên“,khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành”

“To promote fundamental research in the field of natural sciences and life, social sciences and humanities, science of engineering and technology, interdisciplinary science”

+ Với Mục tiêu: hỗ trợ cho các nhà khoa học của ĐHQGHN, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ có thêm nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động nghiên cứu cơ bản trong cả 4 nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành góp phần: