Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014


Trương Quang Học, 2013. Tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh và phát triển của Việt Nam. Báo cáo Hội thảo ‘Biến đổi khí hậu: các tác động tới an ninh và phát triển của Việt Nam và kiến nghị chính sách trên phương diện ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Hà Nội, 23.4.2013.

 Trương Quang Học, 2013. Research and Development of ecosystem based approach in Viet Nam. Regional Workshop “Mainstreaming ecosystem based approach to climate change  into biodiversity conservation planning” (co-organized by ADB, MONRE, WWF and Sida). Hanoi, 15-16th October 2013.

 Trương Quang Học, 2013. Tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững ở đồng bằng Sông Cửu Long. Kỷ yếu MDEC Vĩnh Long, 2013: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vừng ĐBSCL: 43-53. The Mekong Program on Water, Environment and Resilience (M-POWER), with support of the Australian Agency for International Development (AUSAID) through the CGIAR Challenge Program on Water and Food (CPWF).

 Trương Quang Học, 2013. Tiếp cận liên ngành/dựa trên hê sinh thái trong phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Kỷ yếu Hội thảo khoa hoc Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Hà Nội, 12.2013.

 Trương Quang Học và Bùi Lai, 2013. Tiếp cận hệ sinh thái trong phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn quốc tế “Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa vì sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5. Tp Cà Mau, 12-13.4.2013.

 Tran Chi Trung, 2013. Working paper: Social Differentiation, Participation and Access to Water Resources: The case study on the resettled communities of Yali falls dam, Se San River, Kontum province, Vietnam. The Mekong Program on Water, Environment and Resilience (M-POWER) Fellows Writing and Synthesis Workshop on 2627 October 2013. 45 trang.

 Lê Đức Minh, Dương Thúy Hà, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Mạnh Hà, Đinh Đoàn Long, Đỗ Tước, Nguyễn Đình Hải, 2013. Phương pháp tách chiết và nhân dòng DNA từ các mẫu mô động vật có lượng DNA thấp phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học. Tạp chí Sinh học (Vol.35, 2013, pp:116-124).

 Nguyễn Văn Thành, Lê Đức Minh, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Mạnh Hà, Đỗ Tước, 2013. Đánh giá đa dạng di truyền nhóm mang (Muntiacinae: Muntiacus) ở Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử. Hội nghị khoa học toàn quốc về tài nguyên sinh vật lần thứ 5. Trang: 260-265. NXB Khoa học Kỹ thuật.

 Lê Diên Dực, Hàn Tuyết Mai, 2012. Đập thủy điện – một nhân tố tác động đến biến đổi khí hậu. Tạp chí Môi trường No.2, 2012  – Tổng cục Môi trường.

 Võ Thanh Sơn, Phùng Tửu Bôi, 2012. Phục hồi hệ sinh thái rừng gắn với phát triển kinh tế – xã hội: Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu”, Hạ Long, ngày 10 tháng 11 năm 2012. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Trang: 63-82.

 Võ Thanh Sơn, 2012. Tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững các vùng miền ở Việt Nam dưới góc độ hoạch định chính sách. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Kinh tế học biến đổi khí hậu và gợi ý chính sách đối với Việt Nam”. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. Trang: 237-258.

 Võ Thanh Sơn, 2012. Một số vấn đề tài nguyên và môi trường và giải pháp kinh tế xã hội liên quan đến phục hồi và sử dụng hiệu quả đất đai bị suy thoái ở Việt Nam. Phục hồi hệ sinh thái và tái sử dụng đất rừng bị suy thoái do ảnh hưởng của chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh tại Thừa Thiên Huế. Tài liệu Hội thảo tập huấn. NXB Nông nghiệp. Trang: 3-21.

 Võ Quý, 2012. Một số vấn đề môi trường toàn cầu và Việt Nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững. Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tài liệu hội thảo chuyên đề. NXB Nông nghiệp. Trang 1-38.

 Trương Quang Học, 2012. Phát triển bền vững – Chiến lược phát triển toàn cầu thế kỷ 21. Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tài liệu hội thảo chuyên đề. NXB Nông nghiệp. Trang: 39-70.

 Dương Thúy Hà, Lê Đức Minh, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Quảng Trường, 2012. Nghiên cứu đa dạng di truyền loài giải Sin-hoe Rafetus swinhoei (Gray, 1873) bằng phân tích và so sánh trình tự DNA. Hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam, lần thứ 2. Trang: 137-145.

 Nguyễn Xuân Dũng, Hoàng Văn Thắng, 2012. Bước đầu nghiên cứu đề xuất khung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học. Hội thảo quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu”  Hạ Long.

 Hoàng Văn Thắng, 2012. Tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu: trường hợp nghiên cứu ở hệ sinh thái Mũi Cà Mau. Hội thảo quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu”  Hạ Long.

 Trần Thu Phương, Trần Yêm, 2012. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với du lịch tỉnh Bình Định và đề xuất biện pháp ứng phó. Hội thảo quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu”  Hạ Long.

 Lê Thị Vân Huệ, Nghiêm Phương Tuyến, Vũ Diệu Hương, Pamela McElwee, 2012. Đánh giá tác động của cơ chế chi trả cho hấp thụ Cacbon đến ra quyết định và tính dễ bị tổn thương của hộ gia đình với BĐKH ở Việt Nam. Hội thảo quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu”  Hạ Long.

 Phạm Bình Quyền, Lê Thanh Bình, 2012. Cơ sở Khoa học và phương pháp luận xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam. Hội thảo quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu”  Hạ Long.

 Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Đức Minh, Nguyễn Duy Lương, Đinh Huy Trí, 2012. Phát hiện loài gặm nhấm “hóa thạch sống” (Laonastes aenigmatus) ở Phong Nha -Kẻ Bàng, Việt Nam. Tạp chí Sinh học (Vol 34, 2012, pp: 40-47).

Tran Chi Trung, 2012. Livelihood strategies of the resettled communities of Yali falls dam, Se San River, Kontum province, Vietnam.MPOWER Forum on Water, Energy and Food in Nov, 2012.

 Hoàng Văn Thắng và Trần Chí Trung, 2012. Tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái và đánh đổi giữa các dịch vụ hệ sinh thái hướng tới phát triển bền vững. TCMT 06/2012.

 Trương Quang Học, 2011. Về quy trình lồng ghép các yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ II: Môi trường và Phát triển bền vững. NXB. Nông nghiệp: 49-60.

 Đinh Thị Hà Giang và Trương Quang Học, 2011. Hương ước bảo vệ và phát triển rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn- Một cách làm không mới nhưng hiệu quả. Môi trường, số 12/2011: 29-30.

 Trương Quang Học, 2011. Biến đổi khí hậu và côn trùng. Báo cáo Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7, Hà nội, 9/5/ 2011: 74-85p.

 Phạm Bình Quyền và nnk., 2011. Tính đa hình của  bọ xít xanh Nezara viridula L.trên cây ngô và cây lúa vụ xuân  2010  ở vùng đồng bằng Nghệ An. Trong Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7. Hà Nội, ngày 9-10/5/2011: Tr.125 – 141. NXB. Nông nghiệp, Hà Nội.

 Phạm Bình Quyền và nnk., 2011. Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn.NXB. Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam. 327 tr.

 Lê Đức Minh, Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Trường Sơn, 2011. Đa dạng sinh học và tình trạng bảo tồn khu hệ dơi tại Vườn Quốc gia Pù Mát, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4, Nxb Khoa học Quốc gia, 737-743.

 Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Ngọc Tuấn, 2011. Kêt quả điều tra sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và bò tót (Bos gaurus) ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4, Nxb Khoa học Quốc gia, 558-561.

 McShane, Thomas, Paul Hirsch, Trần Chí Trung, 2011. Sự lựa chọn khó khăn: Đánh đổi giữa bảo tồn đa dạng sinh học và sự thịnh vượng (Tiếng Anh). Tạp chí sinh học bảo tồn quốc tế Biological conservation 144 (2011) 966 – 972.

 Trần Chí Trung và Lê Văn Hùng, 2011. Trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường và xã hội trong trường hợp khai thác than ở mỏ Hà Tu. Tạp chí Môi trường – Tổng cục Môi trường. ISSN: 1859-042X.