Danh mục sách xuất bản tiếng Việt năm 2011-2014  1. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
    , 2013. Sổ tay Hướng dẫn sử dụng khôn khéo rừng dừa nước. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  2. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước Biến đổi Khí hậu”. NXB Khoa học và kỹ thuật.
  3. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Phục hồi hệ sinh thái và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do ảnh hưởng của chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh tại Thừa Thiên Huế. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  4. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 2012. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  5. Trương Quang Học, 2012. Việt Nam: Thiên nhiên, Môi trường và Phát triển bền vững. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nôi. 484 trang.
  6. Lê Diên Dực, Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước tập 2: quản lý và phát triển bền vững, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 444 trang.
  7. Lê Diên Dực, Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước tập 1: các nguyên lý và sử dụng bền vững, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 336 trang.
  8. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2011. Kỷ yếu hội thảo khóa học quốc gia: “Đất ngập nước và Biến đổi Khí hậu”. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 472 trang.