Điều tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Giáo viên Hướng dẫn: GS.TSKH. Trương Quang Học

Các thành viên thực hiện: Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Trung Tín

Năm 2010

 

Mở đầu 

Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) là một yêu cầu tất yếu của xã hội hiện đại nhằm không ngừng nâng cao phúc lợi cho con người. Trong quá trình phát triển, của cải vật chất sản xuất ra trong xã hội ngày càng nhiều và cùng với sự gia tăng dân số sẽ tạo ra một sức ép ngày càng lớn trong vấn đề giải quyết bài toán xử lý chất thải nói chung, chất thải rắn (CTR) nói riêng, vì các chất thải sẽ gây ra các tác động lớn đến môi trường và đời sống của con người nếu không có các giải pháp thu gom và xử lý triệt để.

Đối với Việt Nam – một nước đang phát triển, việc đầu tư vào công tác thu gom và xử lý rác thải đang gặp nhiều khó khăn mà chủ yếu là do ý thức của người dân còn thấp và kinh phí hạn hẹp.

Ngày 09/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn. Nghị định đã quy định về hoạt động quản lý chất thải rắn, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến chất thải rắn bao gồm các nội dung như: quy hoạch bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn, hệ thống thu gom, trung chuyến, các yêu cầu về công nghệ xử lý chất thải rắn và các chi phí liên quan đến quản lý chất thải rắn. Đồng thời, Nghị định cũng đã quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của các ngành các cấp, UBND các tỉnh thành phố đối với nhiệm vụ quản lý chất thải rắn  nói chung.

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP cùng với Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định hướng dẫn đã tạo thành một khung pháp lý cho các hoạt động quản lý chất thải rắn  tại Việt Nam. Các địa phương đã tổ chức triển khai các hoạt động quản lý CTR ngày một tích cực hơn nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất có thể vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn  trong quá trình sản xuất, sinh hoạt nói riêng.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá ở nhiều địa phương hiện nay đối với các điểm tập trung, bãi chôn lấp và xử lý chất thải rắn  còn nhiều bất cập nên dẫn đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chưa đáp ứng được yêu cầu, gây bức xúc cho người dân, gây ô nhiễm môi trường… Bên cạnh các bãi rác đã được quy hoạch, các bãi rác tạm mang tính tự phát do nhu cầu của người dân cũng đã gây ra các tác động về môi trường tại nhiều khu vực nông thôn cũng như thành thị. Các tác động này ảnh hưởng đến những thành phần môi trường như đất, không khí, nước mặt, nước ngầm và chưa được đánh giá đầy đủ. Về lâu dài, sự tồn tại của các bãi rác này sẽ là nguồn ô nhiễm tiềm tàng cho các vùng nông nghiệp nông thôn và các điểm tập trung đông dân cư.

Quảng Trị cũng là một tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động tổ chức quản lý chất thải rắn  nói chung và rác thải trong sinh hoạt, sản xuất nói riêng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 bãi rác tập trung ở quy mô cấp huyện, thành phố và hàng chục điểm tập kết rác thải tự phát tại các khu dân cư tập trung ở các thị tứ, vùng nông thôn. Có nhiều huyện, khu vực thị trấn thị tứ đã thành lập được các đội vệ sinh công cộng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị đã thành lập Công ty môi trường, một số xã đã thành lập các đội tình nguyện hoặc đội vệ sinh môi trường để thu gom và xử lý chất thải rắn  nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng. Một số huyện, xã đã chú trọng đến việc quy hoạch các bãi chôn lấp rác thải, tuy nhiên vẫn mang tính tự phát chưa có cơ sở khoa học nên việc ô nhiễm môi trường của các bãi chôn lấp xử lý rác thải là điều khó tránh khỏi.

Chính vì vậy, việc tổ chức quản lý chất thải rắn  nói chung và quản lý thu gom, xử lý rác thải nói riêng đã và đang là vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện của cả hệ thống từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở kiến thức thu nhận được trong quá trình tham gia Khóa bồi dưỡng sau đại học “Tiếp cận sinh thái học trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững” do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) tổ chức; qua thực tế ở địa phương, nhu cầu và vấn đề cần thiết trong quản lý chất thải rắn  , Nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài “Điều tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” để thực hiện khoá luận tốt nghiệp.

Hy vọng rằng kết quả nghiên cứu của chúng tôi sẽ góp phần làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn  nói chung và bãi rác tạm tại thành phố Đông Hà nói riêng, cũng như góp phần làm giảm thiểu ÔNMT các khu vực chung quanh bãi rác cũng như cảnh quanh chung, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong vấn đề cải thiện và BVMT sống để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

 xem file chi tiết