Một số vấn đề về môi trường và sử dụng đất đai trong phát triển giao thông đô thị Hà Nội


Nguyễn Vũ Trung1, Đỗ Việt Nga1, Trịnh Thị Thanh2

1Cục Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường, Tổng cục Môi trường

2Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Trong những năm qua, quá trình phát triển kinh tế – xã hội đã tạo ra nhiều áp lực cho thủ đô Hà Nội, mà một trong số đó chính là vấn đề về giao thông. Những thập kỷ trước, do lượng cư dân ở thủ đô còn ít, phương tiện giao thông chưa nhiều thì vấn đề quy hoạch, tổ chức, quản lý, khai thác và vận hành giao thông đô thị Hà Nội chưa được chú trọng. Ngày nay, hàng loạt các vấn đề như ùn tắc, kẹt xe, ô nhiễm môi trường do khói bụi của các phương tiện hay tai nạn giao thông đã trở nên bức xúc hơn bao giờ hết. Chính phủ cũng như chính quyền Thành phố đã đề ra nhiều chính sách để đối phó với các vấn đề trên nhưng dường như tất cả chỉ mới dừng lại ở mức định tính mà hoàn toàn thiếu tính định lượng.

Các giải pháp, vì vậy, cũng thường mang tính nhất thời, tình thế mà thiếu đi tính khoa học và đặc biệt là tính chiến lược lâu dài để đảm bảo một sự phát triển đồng bộ và bền vững. Vì vậy, việc phát triển giao thông đô thị Hà Nội cần được nghiên cứu trên cơ sở các bài học trong quá khứ và đề ra định hướng phù hợp cho quá trình phát triển.

Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật  

Xem chi tiết: Liên hệ với thư viện CRES