Nước cấp đô thị ở Thừa Thiên Huế và các tác động tiêu cực đến môi trường

Trần Anh Tuấn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

ĐẶT VẤN ĐỀ

Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc ”Xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020” đã tán thành phương hướng sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố Thừa Thiên Huế trong tương lai sẽ là một thành phố của di sản, được phát triển theo hướng thành phố công viên xanh và là thành phố của dịch vụ và du lịch. Trong đó, thành phố Huế hiện nay là đô thị hạt nhân của một hệ thống đô thị văn minh, hiện đại với thành phố Chân Mây – Lăng Cô, các thị xã Hương Thủy, Tứ Hạ, Thuận An và các thị trấn vệ tinh Bình Điền, Phú Đa… Quy hoạch này cũng có nghĩa là trong vài năm sắp đến, nhu cầu sử dụng nước cấp đô thị ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tăng nhanh để phục vụ cho các mục tiêu phát triển. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng nước cấp đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là khu vực thành phố Huế, các thị trấn Tứ Hạ và Phú Bài tăng cao do nhiều nguyên do. Thực tế này đã và đang làm nảy sinh nhiều tác động tiêu cực lên môi trường tự nhiên cũng như kinh tế – xã hội ở Thừa Thiên Huế, tạo ra nhiều áp lực cho các công ty cấp thoát nước trong việc đảm bảo quy trình chất lượng xử lý và công tác quản lý cân đối cung – cầu nước cấp đô thị.  

Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật  

Xem chi tiết: Liên hệ với thư viện CRES