Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn


THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1.      Họ và tên học viên: Trương Việt Trường

2.      Giới tính: Nam

3.      Ngày sinh: 10/2/1986

4.      Nơi sinh: quận Ba Đình, Hà Nội.

5.      Quyết định công nhận học viên số: 5346/QĐ-SĐH. ngày: 27/10/2008

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7.      Tên  đề tài luận văn: Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

8.      Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9.      Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trọng Cúc

11. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu của luận văn:

         Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, môi trường và xã hội khu mỏ Kẽm Chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

         Thực trạng du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm tại Việt Nam và xu hướng du lịch sinh thái kết hợp du lịch mạo hiểm tại các khu mỏ đã hoàn thổ phục hồi môi trường tại Việt Nam và trên thế giới

         Phân tích SWOT của tài nguyên du lịch sinh thái – du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền

         Đề xuất một số hướng tiếp cận cho du lịch sinh thái – du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền.

12. Khả  năng thích ứng dụng trong thực tiễn:

Áp dụng cho các khu mỏ có cảnh quan đẹp mắt, hùng vĩ, đã ngừng khai thác hoặc đang tiến hành hoàn thổ phục hồi môi trường nhằm tận dụng tài nguyên và phát triển các mô hình phát triển du lịch tạo thu nhập mới cho khu mỏ, dân địa phương và góp phần phát triển bền vững vùng mỏ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình du lịch sinh thái – du lịch mạo hiểm tại khu mỏ Kẽm – Chì Chợ Điền làm cơ sở áp dụng cho các khu mỏ khác ở Việt Nam

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

Ngày 18  tháng 03  năm 2011

Trương Việt Trường