Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc


THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1.      Họ và tên học viên: Ngô Gia Bảo

2.      Giới tính: Nam

3.      Ngày sinh: 15/6/1983

4.      Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh Phúc

5.      Quyết định công nhận học viên số:5346/QĐ-SĐH ngày27 tháng 10 năm 2008  

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7.      Tên  đề tài luận văn: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc

8.      Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9.      Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Bình Quyền

11. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu của luận văn:

         Tổng quan sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nan và Vĩnh Phúc;

         Hiện trạng sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc;

         Tác động của sinh vật ngoại lai xâm hại đến hệ sinh thái, kinh tế-xã hội và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc;

         Con đường du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại vào tỉnh Vĩnh Phúc;

         Đề xuất các giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại.

12.  Khả năng áp dụng trong thực tế: Áp dụng các biện pháp để diệt trừ và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc.

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu tác động của sinh vật ngoại lai xâm hại và các biện pháp dể diệt trừ và phòng trừ sinh vật ngoại lai xâm hại, áp dụng tại Vĩnh Phúc.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

Ngày 18  tháng 03  năm 2011

Ngô Gia Bảo