Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang


THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hiếu

2.      Giới tính: Nữ

3.      Ngày sinh: 20/02/1986

4.      Nơi sinh: Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

5.      Quyết định công nhận học viên số:

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi đơn vị đào tạo từ Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) sang Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 2433/CTSV, ngày 11/11/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7.      Tên  đề tài luận văn: Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác nguồn lợi thủy sản trên sông Năn, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang

8.      Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9.      Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Trọng Cúc

11. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu của luận văn:

         Lịch sử thôn bản.

         Các hệ sinh thái và ảnh hưởng của hồ thủy điện đến các hệ sinh thái trên sông Năng.

         Nguồn lợi thủy sản trên sông Năng tại xã Đà Vị và sự biến động theo thời gian.

         Các loại ngư cụ sử dụng tại địa phương và sự biến động.

         Ảnh hưởng của hồ thủy điện đến kinh tế – xã hội và sự thích ứng của cộng đồng địa phương

         Đề xuất mô hình đồng quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trên sông Năng

          Ưu điểm và hạn chế của phương pháp nghiên cứu Thai Baan

12. Khả  năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu góp phần chỉ ra các tác động của hồ thủy điện đến nghề cá tại địa phương, từ đó rút kinh nghiệm cho các dự án phát triển thủy điện khác, có phương án thay đổi sinh kế,  hạn chế các tác động tới cộng đồng sống ven sông và cộng đồng sống phụ thuộc vào các dòng sông. Nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân địa phương về kỹ năng nghiên cứu, tài liêu hóa và lưu trữ các kinh nghiệm quí báu, bản sắc của vùng.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra tính bền vững của các loại ngư cụ, thúc đẩy cộng đồng địa phương sử dụng các loại ngư cụ bền vững, thân thiện hơn để bảo vệ các loài thủy sản, tạo cơ hội cho người dân địa phương tìm hiểu về sự mất cân bằng sinh thái và sự suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, nghiên cứu thúc đẩy người dân tham gia đồng quản lý nguồn lợi thủy sản nói riêng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương nói chung.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu mở ra một số nghiên cứu tiếp theo:

+ Đồng quản lý nghề cá tại hồ thủy điện Tuyên Quang

+ Áp dụng nghiên cứu Thai Baan nghiên cứu tri thức địa phương về quản lý rừng của cộng đồng người Tày, Dao, Mông tại Na Hang.

+ Nghiên cứu tác động của cộng đồng ven hồ thủy điện đến tài nguyên thiên dựa trên cách tiếp cận hệ thống và nguyên nhân sâu xa của các tác động đó.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

Ngày 18  tháng 03  năm 2011

Nguyễn Thị Hiếu