Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh


THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1.      Họ và tên học viên: Phạm Văn Bảo.

2.      Giới tính: Nam.

3.      Ngày sinh: 20/3/1981.

4.      Nơi sinh: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

5.      Quyết định công nhận học viên số: 5346/QĐ-SĐH, ngày 27 tháng 10 năm 2008, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7.      Tên  đề tài luận văn: Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

8.      Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9.      Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Hoàng Văn Thắng

11. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu của luận văn:

– Tổng quan một số vấn đề về du lịch sinh thái Thế giới và Việt Nam.

– Đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

– Xây dựng và đề xuất định hướng phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

– Xác định được một số ảnh hưởng qua lại giữa du lịch sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Vũ Quang.

12. Khả  năng thích ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài là một sản phẩm có giá trị thực tiễn có khả năng áp dụng triển khai phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, nhằm hỗ trợ cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở đây và cũng là một mô hình đề các đơn vị khác học tập nhằm phát triển du lịch sinh thái.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện việc quy hoạch phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, gắn kết du lịch sinh thái với bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển cộng đồng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

Ngày 16 tháng 03 năm 2011

Phạm Văn Bảo