Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái cửa Sông Hồng

Mai Đình Yên

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

MỞ ĐẦU

Phân tích tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến đa dạng sinh học hệ sinh thái (HST) ở Việt Nam trước hết là các HST cửa sông, ven biển và trên cơ sở các kết quả phân tích này để đề xuất các biện pháp giảm thiểu và thích ứng đối với BĐKH là rất cần thiết.

HST cửa sông Hồng đã được tác giả điều tra/nghiên cứu nhiều năm và gần đây lại có dịp đến điều tra/nghiên cứu để cập nhật số liệu (2009). Dựa vào các tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về biến đổi khí hậu ở nước ta, tác giả sẽ phân tích tác động của BĐKH đến hệ sinh thái cửa sông Hồng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu và thích ứng đối với BĐKH.

Đến nay, trên thề giới chỉ có các phân tích chung về BĐKH và đa dạng sinh học, các hệ sinh thái , rất ít phân tích trong các trường hợp cụ thể. Ở Việt Nam, có thể nói tài liệu về BĐKH còn rất hạn chế.

Phương pháp phân tích tiếp cận để viết báo cáo này trên cơ sở các điều tra nghiên cứu của cá nhân tác giả đối với HST cửa sông Hồng, khai thác các kết luận chung về mối quan hệ của BĐKH với đa dạng sinh học của Ban thư ký Công ước Đa dạng Sinh học (CBD Senetary) cùng với các tài liệu về biến đổi khí hậu ở Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: CRES: Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường trong phát triển bền vững, năm 2010, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật  

Xem chi tiết: Liên hệ với thư viện CRES